VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za registar i
upravljanje imovinom
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za stambene poslove
DJELATNOST(I) Stambeni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nihad BAKALOVIĆ
Telefon: 033 562 359
E-mail: nihad.bakalovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Obavijest da podnosilac zahtjeva nije korisnik donacije
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 169 i 170 (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga taksa 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Ulica i broj stambenog objekta
MZ stambenog objekta
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zemljišno-knjižni izvadak i kopija katastarskog plana za zemljište na kojem se nalazi zgrada Općinski sud – zemljišno-knjižni ured i nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje MUP-a o kretanju za sva punoljetna lica koji su članovi porodičnog domaćinstva MUP / CIPS Original ili Ovjerena kopija
Kopija lične karte za sva punoljetna lica koji su članovi porodičnog domaćinstva Podnosioc zahtjeva Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva