VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za registar i upravljanje imovinom
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za stambene poslove
DJELATNOST(I) Stambeni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Nihad BAKALOVIĆ
Telefon: 033 562 359
E-mail: nihad.bakalovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Realizacija Odluke o raspodjeli dijela novčanih sredstava za podršku stambenom zbrinjavanju mladih kroz refundiranje troškova plaćenog poreza na promet nekretnina
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Član 8. i 13. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine FBiH“, br. 49/06 i 51/09), člana 10. i 68. Statuta Općine Centar Sarajevo („Službene novine KS“, br. 23/04 i 11/13) i Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2017. godinu („Službene novine KS“, broj 11/17), Odluka o raspodjeli dijela novčanih sredstava za podršku stambenom zbrinjavanju mladih kroz refundiranje troškova plaćenog poreza na promet nekretnina broj: 01-49-1848/17 od 27.07.2017. god.
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige vjenčanih Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
Dokaz o prebivalištu na području općine Centar MUP/CIPS Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 3 mjeseca
Dokaz da lice nije vlasnik ili suvlasnik drugih nepokretnosti na području Kantona Sarajevo Nadležni Općinski sud Original ili ovjerena kopija
Ovjerena izjava podnositelja zahtjeva da nije vlasnik ili suvlasnik drugih nekretnina na području BiH Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
Notarski obrađen ugovor o kupoprodaji nekretnine Notar Original ili ovjerena kopija
Rješenje nadležne poreske uprave o razrezu poreza, uplatnice Nadležna poreska uprava Original ili ovjerena kopija
Račun o uplaćenom punom iznosu PDV-a za kupovinu stana Prodavac stana Original ili ovjerena kopija
Zemljišnoknjižni izvadak kao dokaz da je podnositelj zahtjeva vlasnik/suvlasnik predmetne nekretnine Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda Original ili ovjerena kopija
Potvrda banke o broju transakcijskog računa na koji će se vršiti uplata odobrenih sredstava Banka Original ili ovjerena kopija
Izjava za bračnog druga podnosioca zahtjeva da nije vlasnik, suvlasnik ili zajednički vlasnik nekretniha na području BiH Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
Ukoliko je lice suvlasnik nekretnine dužno je dostaviti sljedeće dokumente za lica sa kojima je suvlasnik
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige vjenčanih Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
Dokaz o prebivalištu na području općine Centar MUP / CIPS Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 3 mjeseca
Izjava podnositelja zahtjeva da nije vlasnik ili suvlasnik drugih nekretnina na području BiH Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
Izjava da nije ostvareno pravo na dodjelu novčanih Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) do 31.12.2017. godine
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva