VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Sijarić, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033-562-389
E-mail: haris.sijaric@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje odobrenja za promjenu sjedišta trgovačke radnje, promjena sjedišta ugostiteljskog objekta i obrta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o unutrašnjoj trgovini, Čl. 66. tačka 2. , i Čl. 11, 12, i 15 (“Službene Novine F BiH” broj: 40/10); Zakon o upravnom postupku, Čl. 200 (“Službene Novine F BiH” broj: 2/98, i 48/99); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Čl. 19 i 27 (“Službene novine F BiH” broj: 32/09); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, Čl. 15 (Službene novine F BiH broj: 35/09 i 42/11);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske 2 KM Taksena markica
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Sjedište: ulica i broj, općina
U ulicu i broj, općina
Datum
Potpis podnosioca
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora (pravo vlasništva, ugovor o zakupu) Nadležni općinski sud/ podnosilac zahtjeva Orginal ili Ovjerena kopija Za sve
Izjavu da prostor ispunjava zakonom propisane uslove za obavljanje djelatnosti Nadležna općinska služba Original Za trgovinu i obrt
Rješenje Službe za privredu i lokalno ekonomski razvoj o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj Općine Original Za ugostiteljstvo
Rješenje nadležne općinske službe o osnivanju radnje / obavljanje djelatnosti – za preseljenje iz općine u općinu Nadležna općinska služba Original Za sve
Uvjerenje da nije odjavljena radnja /djelatnost Nadležna općinska služba Original Za podnosioce zahtjeva koji nemaju sjedište u Općini Centar Sarajevo
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva