VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033-562-389
E-mail

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje prestanka važenja rješenja o odobrenju osnivanja trgovačke radnje, obrta i ugostiteljske radnje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o unutrašnjoj trgovini, Čl. 22. tačka 1,2,3,4,5a,b,c,d,e i Čl. 23. (Službene Novine F BiH broj: 40/10); Zakon o upravnom postupku, Čl. 200 (Službene Novine F BiH broj: 2/98, i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, Čl. 45 (Službene novine F BiH broj: 35/09 i 42/11);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 2 KM Taksena markica
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Naziv firme
Za privremeni prestanak od ———-do
Za trajni prestanak od…………………do
Datum
Potpis podnosioca
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje kojim je odobreno osnivanje radnje, odnosno djelatnosti Nadležna općinska služba Original
Dokaz o razlozima privremenog prestanka rada, odnosno obavljanja djelatnosti /ljekarsko uvjerenje, prestanak poslovne sposobnosti Podnosilac zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva