VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Sijarić, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033-562-389
E-mail: haris.sijaric@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanja uslovnog odobrenja za obavljanje javnog prijevoza.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, Član 16. (“Službene Novine FBiH” broj: 32/09); Zakon o upravnom postupku FBiH, Član 200. (“Službene Novine FBiH” broj: 2/98, i 48/99); Zakon o cestovnom prijevozu FBiH, Član 5. i 13. stav 1. a u vezi sa članom 10 (“Službene novine FBiH” broj: 28/06 i 2/10); Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu, Svi članovi („Službene novine Federacije BiH“ broj: 65/06);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješenje kojim se odobrava osnivanje ili obavljanje privrednih i profesionalnih djelatnosti ostalih subjekata 80 KM 1411965320008475 Vr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Datum
Potpis podnsoioca
Kontakt adresa ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Nadležna općinska služba Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Služba socijalne zaštite općine prema mjestu prebivališzta podnosioca Općina pribavlja po službenoj dužnosti
Uvjerenje da nije pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja ove djelatnosti dok ta mjera traje Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija Uvjerenje Općinskog suda Sarajevo-Prekršajno odjeljenje
Ljekarsko uvjerenje Zdravstvena institucija Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o nezaposlenosti Služba za zapošljavanje – Biro Original ili ovjerena kopija
Dokaz o stručnoj spremi-III stepen stručne spreme za zanimanje vozač motornih vozila Obrazovna institucija Original ili Ovjerena kopija
Vozačka i saobraćajna dozvola MUP Original ili Ovjerena kopija za dodjelu rješenja za vlastite potrebe
Uvjerenje da ima registrovanu samostalnu radnju Podnosilac zahtjeva Original ili Ovjerena kopija za dodjelu rješenja za vlastite potrebe
Rješenje o ispunjavanju tehničkih i ekspolatacionih uslova za vozilo Ministarstvo saobraćaja KS Original ili Ovjerena kopija za dodjelu rješenja za vlastite potrebe
Uplatnica Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do dobijanja trajnog rješenja
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva