VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Sijarić, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033-562-389
E-mail: haris.sijaric@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanja odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Član 15. (Službene Novine FBiH broj: 32/09); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene Novine FBiH” broj: 2/98, i 48/99); Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 , Svi članovi (“Službeni Glasnik BiH” broj: 47/10 ); Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uslovima ugostiteljskih objekata iz skupina „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga“,Svi članovi ( “Službeni novine FBiH” broj: 40/10); Odluku o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na području Općine Centar Sarajevo , Svi članovi(Službene novine Kantona Sarajevo 30/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješenje kojim se odobrava osnivanje ili obavljanje privrednih i profesionalnih djelatnosti ostalih subjekata 80 KM 1411965320008475 Vrsta prihoda: 722121;Primalac:
Budžet Kantona Sarajevo Općina: 077
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt email
Mjesto, ulica i broj objekta
Vrsta ugostiteljske usluge
Naziv ugostiteljske radnje
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Nadležna općinska služba Kopija Uz original na uvid
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Služba socijalne zaštite općine prema mjestu prebivališzta podnosioca Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Dokaz o stručnoj spremi /svjedočanstvo, diploma Obrazovna isntitucija Original ili Ovjerena kopija
Ljekarsko uvjerenje Zdravstvena institucija Original ili ovjerena kopija
Dokaz da pravomoćnom presudom nije izrečena mjera zabrane/Uvjerenje Općinskog suda ili prekršano uvjerenje Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija
Dokaz da nema zasnovan radni odnos Nadležna oćinska služba/Biro za zapošaljvanje Original ili ovjerena kopija
Izjava da podnosilac zahtjeva nema već osnovanu ugostiteljsku radnju na teritoriiju Federacije Bosne i Hercegovine Podnosilac zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora, dokaz da je za poslovniprostor izdata upotrebna dozvola i dokaz da prostor ispunjava propisane minimalne uslove Pravno lice registrovano za izdavanje stručnog mišljenja Original ili Ovjerena kopija
Uplatnica Podnosilac zahtjeva Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva