VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Sijarić, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033-562-389
E-mail: haris.sijaric@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanja odobrenja za obavljanje obrtničke djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, Član 16. (“Službene Novine FBiH” broj: 35/09); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene Novine FBiH” broj: 2/98, i 48/99); Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 , Svi (“Službeni Glasnik BiH” broj: 47/10 ); Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih obrta, Svi ( “Službeni novine FBiH” broj: 66/09 i 16/12); Uredba o izmjeni uredbe o vezanim i posebnim obrtima, Svi (“Službene novine FBiH” broj: 16/12); Odluku o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na području Općine Centar Sarajevo , Svi (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 30/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješenje kojim se odobrava osnivanje ili obavljanje privrednih i profesionalnih djelatnosti ostalih subjekata 80 KM 1411965320008475 Vrsta prihoda: 722121; Primalac:
Budžet Kantona Sarajevo Općina: 077
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Sjedište, ulica i broj
Predmet poslovanja
Naziv firme
Datum
Potpis podnosioca
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Vrsta domaće radinosti (samo u stanbenim prostorijama)
Vrsta djelatnosti koja se ne smatra domaćom radinošću (samo u stanbenim prostorijama)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Nadležna općinska služba Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Služba socijalne zaštite općine prema mjestu prebivališzta podnosioca Općina pribavljati po službenoj dužnosti
Dokaz da pravomoćnom presudom nije izrečena mjera zabrane obavljanja ove djelatnosti dok ta mjera traje Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija Uvjerenje Općinskog suda Sarajevo – Prekršajno odjeljenje
Ljekarsko uvjerenje Zdravstvena institucija Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o nezaposlenosti Služba za zapošljavanje – Biro za zapošljavanje Orginal ili Kopija Uz original na uvid
Dokaz da je u radnom odnosu Podnosilac zahtjeva Original ili Ovjerena kopija Za dopunsku djelatnost
Dokaz o statusu penzionera Podnosilac zahtjeva Original ili Ovjerena kopija Za osobe sa statusom pune penzije
Dokaz o stručnoj spremi (svjedočanstvo, diploma), majstorski ispit Obrazovna institucija Ovjerena kopija
Popunjen, ovjeren i potpisan obrazac izjave o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uslova za obavljanje obrtničkih i srodnih  djelatnosti Podnosilac zahtjeva Original
Stručno mišljenje o zaštiti od buke Pravno lice registrovano za izdavanje stručnog mišljenja Original Za djelatnosti koje proizvode buku
Uplatnica Banka/Pošta Original
Ugovor o zakupu poslovnih prostorija ili CIPS (djelatnost na kucnoj adresi) Podnosilac zahtjeva Original ili ovjrena kopija CIPS se dostavlja ukoliko se djelatnost obavlja na mjestu prebivališta
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva