VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Sijarić, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033-562-389
E-mail: haris.sijaric@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje odobrenja za obavljanje zajedničke obrtničke djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, Član 15. (“Službene Novine FBiH” broj: 35/09); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene Novine FBiH” broj: 2/98, i 48/99); Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 , Svi (“Službeni Glasnik BiH” broj: 47/10 ); Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih obrta, Svi ( “Službeni novine FBiH” broj: 66/09 i 16/12); Uredba o izmjeni uredbe o vezanim i posebnim obrtima, Svi (“Službene novine FBiH” broj: 16/12); Odluku o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na području Općine Centar Sarajevo , Svi (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 30/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješenje kojim se odobrava osnivanje ili obavljanje privrednih i profesionalnih djelatnosti ostalih subjekata 80 KM 1411965320008475 Vrsta prihoda: 722121;Primalac:
Budžet Kantona SarajevoOpćina: 077
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime /jedan suvlasnik/ Ime prezime /drugog suvlasnika
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Sjedište obrtničke radnje, ulica i broj
Predmet poslovanja
Naziv firme
Datum
Potpis podnosioca
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o državljanstvu Nadležna općinska služba Kopija Uz original na uvid
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Služba socijalne zaštite općine prema mjestu prebivališzta podnosioca Općina pribavlja po službenoj dužnosti
Uvjerenje da nije pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom izrečena mjera zabrane obavljanja ove djelatnosti dok ta mjera traje Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija Uvjerenje Općinskog suda Sarajevo – Prekršajno odjeljenje
Ljekarsko uvjerenje Zdravstvena institucija Original ili ovjerena kopija Za djelatnosti koje se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda
Uvjerenje o nezaposlenosti Služba za zapošljavanje-Biro Kopija Uz original na uvid
Dokaz da je u radnom odnosu Podnosilac zahtjeva Original ili Ovjerena kopija Za podnosioce zahtjeva koji pokreću dopunsku djelatnost
Dokaz o statusu penzionera Podnosilac zahtjeva Original ili Ovjerena kopija Za podnosioce zahtjeva koji pokreću dopunsku djelatnost
Dokaz o stručnoj spremi (svjedočanstvo, diploma) i majstorski ispit (za obrtničku djelatnost ako je propisano kao uslov) Obrazovna institucija Ovjerena kopija
Dokaz o postojanju poslovnog prostora (pravo vlasništva, ugovor o zakupu) Podnosilac zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
Ugovor o zajedničkom osnivanju radnje, odnosno obavljanja obrtničke odnosno srodne djelatnosti (ovjereni potpisi) Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija Ortački ugovor
Popunjen, ovjeren i potpisan obrazac izjave o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uslova za obavljanje obrtničkih i rodnih djelatnosti Podnosilac zahtjeva Original
Uplatnica Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva