VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Sijarić, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033-562-389
E-mail: haris.sijaric@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Preregistracija djelatnosti iz zajedničke u samostalnu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene Novine FBiH” broj: 2/98, i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, Član 42. (“Službene Novine FBiH” broj: 35/09);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske ako ovom Tarifom nije propisana druga taksa 2 KM Taksena markica
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podnesak 8 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt email
Naziv firme
Poslovno sjedište
U samostalnu radnju
Firma radnje
Ime vlasnika
Prezime i ime ranijeg vlasnika
Potpis podnosioca
Datum
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje kojim je odobreno osnivanje djelatnosti Nadležna općinska služba Original
Izjava o istupanju iz radnje, odnosno izvod iz matične knjige umrlih Podnosilac zahtjeva Original
Svjedočanstvo/diploma o stručnoj spremi Podnosilac zahtjeva Ovjerena kopija
Dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o zakupu ili saglasnost vlasnika poslovno prostorije ovjerenu od strane nadležnog organa Podnosilac zahtjeva Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva