VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Bojana Miličević, Stručni saradnik za ekonomske poslove
Telefon: 033- 562-469
E-mail: bojana.milicevic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje obavjesti o mogućnosti obavljanje djelatnosti u određenoj ulici.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o zakupu poslovnih zgrada i prostorija , Član 4. i 5. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 14/97 i 29/09); Zakon o upravnom postupku, Član 200. („Službene novine FBiH“, broj: 2/98, 48/99); , Odluka o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na području općine Centar Sarajevo, Član 3. (“Službene novine Kantona Sarajevo broj 30/15”);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske ako ovom Tarifom nije propisana druga taksa 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime (fizičko lice)
Adresa stanovanja
Naziv firme (pravno lice)
Sjedište firme
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Ulica i broj poslovnog prostora
Površina poslovnog prostora
Vrsta djelatnosti
Datum prijave admin. postupka
Potpis podnosioca
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o registraciji firme za pravna lica /Rješenje o osnivanju obrta Nadležni sud/Općina Kopija Ukoliko se traži Rješenje o osnivanju obrta koje je izdala ista Služba Općine Centar, pribavljati po službenoj dužnosti u skladu sa članom 134 ZUP-a .
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva