VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Sijarić, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033-562-389
E-mail: haris.sijaric@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanja rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih i drugih uslova.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, Čl. 4 (Službene Novine F BiH broj: 32/09); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene Novine FBiH” broj: 2/98, i 48/99); Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 , Svi (“Službeni Glasnik BiH” 47/10 ); Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uslovima ugostiteljskih objekata iz skupina „restorani“, „barovi“, „catering objekti“ i „objekti jednostavnih usluga“, Svi ( “Službeni novine FBiH” 40/10); Odluku o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na području Općine Centar Sarajevo , Svi (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 30/15); Odluka o imenovanju Komisije za utvrđivanje ispunjavanja uslova za obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti na području Općine Centar Sarajevo, Svi (Oglasna ploča Općine Centar Sarajevo broj: 10-49-2805/14 od 16.12.2014.godine);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske 2 KM Taksena markica
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Troškovi rada Komisije 130 338-690-22965752-19 Vrsta prihoda: 722436;
Primalac: Općina Centar Općina: 077
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv privrednog društva
Sjedište
Odgovorno lice
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Površina poslovnih prostorija
Ulica i broj poslovnih prostorija
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu društva u sudski registar Nadležni sud Kopija
Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti i ID broj pravnog lica Federalni zavod za statistiku i Poreska uprava Kopija
Dokaz o pravu vlasništva poslovnog prostora ili ugovor o zakupu poslovnog prostora, Nadležna općinska služba Ovjerena kopija
Stručno mišljenje o zaštiti od buke Pravno lice registrovano za izdavanje stručnog mišljenja Ovjerena kopija
Atest za struju izdat od ovlaštene institucije Ovlaštena institucija Ovjerena kopija Ne stariji od 5 godina
Protivpožarna saglasnost Pravno lice registrovano za izdavanje stručnog mišljenja Ovjerena kopija
Priznanica o uplati naknade zapregled prostora Podnosilac zahtjeva Original
Punomoć Podnosilac zahtjeva Original
Uplatnica Banka/Posta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva