VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Imra Ramljak, Stručni saradnik za poljoprivrednu oblast
Telefon: 033 551 530
E-mail: imra.ramljak@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, Član 12. i 21. (“Službene novine FBiH” broj: 42/08 ); Zakon o upravnom postupku, Član 169. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Odluka o držanju stoke,pernate živine i kunića, Član 3. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 9/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Naziv pravnog subjekta
Adresa stanovanja/sjedišta
Kontakt telefon/mobitel
Adresa za dostavu pošte
Kontakt e-mail
Datum prijave admin. postupka
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Fotokopija lične karte za nosioca PPG-a Podnosioc zahtjeva Kopija (RPG/RK)
Dokument koji dokazuje da je podnosilac vlasnik bankovnog računa Banka Original ili ovjerena kopija (RPG/RK)
Fotokopija lične karte za članove PPG- a ako se upisuju Članovi PPG- a Kopija (RPG)
Dokaz o korištenju zemljišta

(Izvod iz katastra nepokretnosti, zemljišno knjižni izvadak, ovjeren ugovor o zakupu ili odluka nadležnog organa, ovjeren ugovor o davanju zemljišta na korištenje, ovjeren ugovor o koncesiji i sl.)

Nadležni sud/Općina Original ili ovjerena kopija (RPG)
Uz  navedeno podnosioc zahtjeva fizičko lice potrebno je da popuni obrasce propisane Pravilnikom o upisu u RPG i RK („Sl.novine F BiH“,42/08)

Obrazac 1a- subjekt upisa PPG-a, Obrazac 2- upis članova PPG-a, Obrazac 3- upis podataka o zemljištu i poljoprivrednim kulturama, Obrazac 4- upis vrste i brojnog stanja stočnog fonda, Obrazac 5- izjava o tačnosti podataka u priloženoj dokumentaciji, Obrazac 6- izjava nosioca PPG-a.

Općina/Web stranica Farmer Portal Sve nabrojano za RPG, a za upis u RK- obrazac 1a, obrazac 5
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva