VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Imra M.Ramljak, Stručni saradnik za poljoprivrednu oblast
Telefon: 033 551 530
E-mail: imra.mulahuseinovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje potvrde o posjedovanju poljoprivrednog objekta za držanje i uzgoj stoke na dozvoljenom području.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području KS, Član 20. (“Službene Novine Kantona Sarajevo” broj: 1/12); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98, 48/99); Pravilnik o posebnim uslovima za ostvarivanje prava na novčani podsticaj, svi članovi (“Službene Novine Kantona Sarajevo” broj: 21/13 i 39/14); Pravilnik o mjerama za unapređenje stočarske proizvodnje na području KS, svi članovi (“Službene Novine Kantona Sarajevo” broj: 19/10);Odluka o držanju stoke,pernate živine i kunića, Član 4. (“Službene Novine Kantona Sarajevo” broj: 9/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime (fizičko lice)
Adresa stanovanja
Naziv firme (pravno lice)
Sjedište firme
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Površina poljoprivrednog objekta
Ulica i broj poljoprivrednog objekta
Datum
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zemljoknjižišni izvadak ZK Ured/Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija
Ugovor o zakupu poljoprivrednog objekta Podnosioc zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana parcele Općina/Katastar Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o upisu RPG i RK (ako je upisan u drugoj općini) Nadležna općinska služba Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva