VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Imra Ramljak, Stručni saradnik
Telefon: 033-562-468
E-mail: imra.ramljak@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske 2 KM
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Naziv pravnog subjekta
Kontakt telefon
Kontakt email
Datum
Potpis podnosioca
e-mail adresa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Fotokopija lične karte odgovorne osobe Podnosilac zahtjeva Kopija (RPG/RK)
Dokument koji dokazuje da je pravno lice vlasnik bankovnog računa, karton deponovanih potpisa Banka Original ili ovjerena kopija (RPG/RK)
Uvjerenje od nadležnih organa o registraciji ID, PDV-a Federalni zavod za statistiku/ Porezna uprava Ovjerena kopija (RPG/RK)
Akt o registraciji pravnog lica, odnosno akt o registraciji obrtnika od nadležnog organa,rješenje o registraciji za vjerske organizacije Nadležni sud/Općina Ovjerena kopija (RPG/RK)
Dokaz o korištenju zemljišta (Izvod iz katastra nepokretnosti, zemljišno knjižni izvadak, ovjeren ugovor o zakupu ili odluka nadležnog organa, ovjeren ugovor o davanju zemljišta na korištenje, ovjeren ugovor o koncesiji i sl.) Nadležni sud/Općina Original ili ovjerena kopija (Samo za RPG)
Uz navedeno podnosilac zahtjeva pravno lice potrebno je da popuni obrasce propisane Pravilnikom o upisu u RPG i RK („Sl.novine F BiH“,42/08) Obrazac 1b- subjekt upisa pravnog lica,obrtnik i ostali, Obrazac 3- upis podataka o zemljištu i poljoprivrednim kulturama, Obrazac 4- upis vrste i brojnog stanja stočnog fonda, Obrazac 5- izjava o tačnosti podataka u priloženoj dokumentaciji, Općina/Web Farmer Portal Za RPG sve nabrojano a za RK- obrazac 1b, obrazac 5
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva