VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i poslovne prostore
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Služba za privredu i poslovne prostore
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Velid Đelilović, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033-562-389
E-mail: velid.djelilovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje odobrenja za izmjenu predmetne djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, Član 200. (“Službene Novine FBiH” broj: 2/98, i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima , Član 15 (“Službene novine FBiH” broj: 35/09 i 42/11); Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 , Svi članovi (“Službeni Glasnik BiH” 47/10 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga taksa 2 KM Taksena markica
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Datum
Potpis podnsoioca
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje kojim je odobreno obavljanje djelatnosti Nadležna općinska služba Original
Dokazi koji se odnose na izmjenu Podnosilac zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva