VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
DJELATNOST(I) Imovinsko-pravni i geodetski poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Mujan, Šef odsjeka za geodetske poslove i katastar nekretnina
Telefon: 061-250-714
E-mail: amir.mujan@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Prikupljanje dokumenata potrebnih za postupke rješavanje stambenih i drugih pitanja
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o premjeru i katastru zemljišta, Član 169. (Službeni list SR BiH broj 16/73); Zakon o upravnom postupku, Član 169. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98, 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za

a) Kopija katastarskog plana,

b) Prijepis ili izvod iz posjedovnog lista

c) Uvjerenje o posljednjem stanju u katastru

a) 11,00 KM – za jednu parcelu, za svaku slijedeću susjednu parcelu, osnovnom iznosu dodaje se po 4,00 KM, b) 8KM, c) 5 KM 1411965320008475 Vrsta prihoda: 722515; Primalac:
Javni prihodi proračuna Kantona Sarajevo Broj općine: 077
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Broj katastarske čestice zemljišta
Katastarska općina
Svrha podnošenja zahtjeva
Prilozi uz zahtjev
Datum
Potpis podnosioca
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uplatnica Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf