VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
DJELATNOST(I) Imovinsko-pravni i geodetski poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Mujan, Šef odsjeka za geodetske poslove i katastar nekretnina
Telefon: 061-250-714
E-mail: amir.mujan@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izgradnja objekta i legalizacija (predradnja)
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o premjeru i katastru zemljišta, Član 164. (“Službeni list SR BiH” broj: 16/73); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98, 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske,ako tarifom nije propisana druga taksa 2 KM Taksena markica
Uplanjenje objekta a) 185 KM
b) 350 KM
3386902296575219 Vrsta prihoda: 722516; Primalac:
Općina Centar Sarajevo Broj općine: 077
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Prezime dosadašnjeg posjednika
Ime dosadašnjeg posjednika
Adresa i broj stanovanja
Datum
Potpis stanovanja
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zemljo-knjižni izvadak (a i b) Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana (a i b) Služba za imovinsko-pravne poslove,, geodetske poslove i katastar nekretnina Kopija
Lokacija objekta ili izvod iz regulacionog plana (a) Nadležna općinska služba Kopija
Urbanistička saglasnost (a) Nadležna općinska služba Kopija
Upotrebna dozvola sa izvještajem o tehničkom prijemu objekta (a i b) Nadležna općinska služba Original
Uplatnica (a i b) Banka/pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf