VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za imovinsko pravne poslove
DJELATNOST(I) Imovinsko-pravni i geodetski poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Munira Nović, Viši stručni saradnik
Telefon: 033/562-453
E-mail: munira.novic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izvršenje odluke Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih lica.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o izvršenju odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih lica, Član 7. ( “Službene novine FBiH” broj: 43/99, 56/01 i 24/03); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj 2/98, 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske,ako tarifom nije propisana druga taksa 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Ulica i broj nekretnine
Sastavni dijelovi nekretnine
Korisnik nekretnine
Adresa boravka izbjeglice-raseljenog lica
Datum
Potpis podnosioca
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odluka CRPC CRPC Original ili Ovjerena kopija
Zemljišno-knjižni izvadak Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original ili Ovjerena kopija
Odobrenje za građenje Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Ovjeren kupoprodajni ugovor Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Ugovor o poklonu Podnosioc zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o nasljeđivanju Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija
Ili drugi dokaz o vlasništvu Podnosilac zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
Drugi dokaz o vlasništvu Podnosioc zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
Lična karta MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf