VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za imovinsko pravne poslove
DJELATNOST(I) Imovinsko-pravni i geodetski poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Beisa Balić, Viši stručni saradnik
Telefon: 033/562-354
E-mail: beisa.balic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Produžetak prava na alternativni smještaj
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prestanku primjene zakona o privremeno napuštenim nekretninama u svojini građana, Član 12.a ( “Službene novine FBIH” broj: 11/98, 29/98, 27/99, 43/99 i 37/01); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98, 48/99); Uputstvo o primjeni zakona o prestanku primjene zakona o napuštenoj nepokretnoj imovini u vlasništvu građana (“zakon”) u dopunjenoj i izmjenjenoj formi , Cijelo Uputsvo (“Službene novine FBIH” broj: 11/98, 28/98 i 27/99); Statut Općine Centar Sarajevo, Član 69. ( “Službene novine Kantona Sarajevo” broj 23/04); Odluka o izvršavanju budžeta Općine Centar Sarajevo za 2015. godinu, Član 11. i 24. ( “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 53/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum isticanja roka isplate općinske naknade za alternativni smještaj
Trajanje isplate općinske naknade (mjeseci)
Ulica i broj nekretnine
Vlasnik nekretnine
Datum
Potpis podnosioca
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijava za dobrovoljni povratak raseljenih lica i izbjeglica Nadležna služba Original ili Ovjerena kopija
Zahtjev za vraćanje vlastite imovine Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o povratu vlastitih nekretnina ili odluka CRPC Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija
Finansijsko stanje (zaposlen, druga primanja, ostalo) Poslodavac/podnosioc zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o radnom statusu za sve punoljetne članove domaćinstva Nadležni organ Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o statusu poreznog obveznika Porezna uprava FBiH Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o prijavi trenutnog boravišta CIPS / MUP Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o neposjedovanju motornog vozila MUP Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o podnesenom zahtjevu za obnovu ili rekonstrukciju vlastitih nekretnina Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Dodatni odobreni period
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf