VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne  geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za imovinsko pravne poslove
DJELATNOST(I) Imovinsko-pravni i geodetski poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Zumreta Imamović-Vejzović, Viši stručni saradnik
Telefon: 033/562-354
E-mail: zumreta.imamovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje naknada iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture-renta
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine, Član 68. ( “Službene novine FBiH” broj: 25/03, 16/04 i 67/05); Zakon o upravnom postupku, Član 200. ( “Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Odluka o građevinskom zemljištu Općine Centar Sarajevo, Član 40. i 41. ( “Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 17/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Naknada za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta – renta Građevinska cijena po m2 je 1.450,00 KM kao osnovica za obračun po zonama i to:

I zona 87,00 KM, II – 72,50 KM, III-58,00 KM, IV – 43,50 KM,
V – 29,00 KM, VI- 14,50 KM

3386902296575219 Primalac: Općina Centar; Vrsta prihoda: 722435;  Općina: 077
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Katastarska čestica građevine
Katastarska općina građevine
Ulica i broj
Datum
Potpis podnosioca
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Pravosnažna urbanistička saglasnost Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Lokacija objekta Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima (pravosnažno rješenje nadležnog organa o dodjeli zemljišta) Nadležni organ Original ili Ovjerena kopija
Zemljišno – knjižni izvadak Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original ili Ovjerena kopija
Izvedbeni projekat Projektantska kuća Original ili Ovjerena kopija
Uplatnica Banka/Pošta Original
Lična karta MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf