VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za imovinsko pravne poslove
DJELATNOST(I) Imovinsko-pravni i geodetski poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Zumreta Imamović-Vejzović, Viši stručni saradnik
Telefon: 033/562-354
E-mail: zumreta.imamovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje prava služnosti
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine, Član 55. (“Službene novine FBiH” broj: 25/03, 16/04 i 67/05); Zakon o upravnom postupku, Član 200. ( “Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Katastarska čestica zemljišta
Katastarska općina zemljišta
Svrha služnosti
Ulica i broj
Datum prijave admin. postupka
Potpis podnosioca
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Pravosnažna urbanistička saglasnost Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Lokacija objekta Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Zemlišno – knjižni izvadak Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original ili Ovjerena kopija
Lična karta MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) /
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf