VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za imovinsko pravne poslove
DJELATNOST(I) Imovinsko-pravni i geodetski poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Zumreta Imamović-Vejzović, Viši stručni saradnik
Telefon: 033 / 562 – 354
E-mail: zumreta.imamovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje prestanka državnog vlasništva i prenošenje prava korištenja u privatno vlasništvo na gradskom građevinskom zemljištu
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine, Član 346. – 350. ( “Službene novine FBiH” broj: 66/13 i 100/13); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/48 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zemljišno-knjižni izvadak Nadležni sud Original ili ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original ili ovjerena kopija
Punomoć Ovlašteno lice Original
Lična karta MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana (Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana)
OBAVJEŠTENJE Prestnak državnog vlasništva na izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf