VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za imovinsko-pravne poslove
DJELATNOST(I)
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Munira Nović, šefica odsjeka
Telefon: 033 562-300
E-mail: munira.novic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 79. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Katastarska čestica zemljišta
Katastarska općina zemljišta, Ulica i broj
Potpis podnosioca
e-mail adresa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Pravosnažna urbanistička saglasnost Služba za urbanizam i zaštitu okoliša Original ili ovjerena kopija
Lokacija objekta Služba za urbanizam i zaštitu okoliša Original ili ovjerena kopija
Zemljišno – knjižni izvadak Nadležni sud Original ili ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf