VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za a geodetske poslove i katastar nekretnina
DJELATNOST(I)
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Mujan, šef odsjeka
Telefon: 033 562-300
E-mail: amir.mujan@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 79. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Katastarska čestica zemljišta
Katastarska općina zemljišta, Ulica i broj
Potpis podnosioca
e-mail adresa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
1. Zemljišno-knjižni izvadak Zemljišno-knjižni ured suda Original ili ovjerena kopija
2. Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Kopija Uz original na uvid
3. Izvod iz Prostornog plana KS Služba za urbanizam
i investicije
Kopija Uz original na uvid
4. Kopija katastarskog plana Original
5. Kupoprodajni, darovni ili diobni ugovor Original ili ovjerena kopija
6. Uplatnica Banka / pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf