VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za urbanizam i zaštitu okoliša
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za upravno rješavanje i prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elvedina Buzar, Viši stručni saradnik
Telefon: 033-562-420
E-mail: elvedina.buzar@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Privođenje zemljišta krajnjoj namjeni izgradnjom objekta (stambeno, poslovnog i dr.), a u skladu sa planskom dokumentacijom odnosno mišljenjem nosioca izrade planske dokumentacije.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju , Član 131.-142. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 7/05); Zakon o upravnom postuku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za sva rješenja gdje nije utvrđena visina iste 8 KM Taksena markica
Troškovi rada komisije za vršenje tehničkog pregleda izvedenih radova Visina naknade utvrđuje se posebnim Zaključkom, a u skladu sa Cjenovnikom troškova tehničkog pregleda građevina, minimalno 50 KM
po članu komisije
3386902296575219 Vrsta prihoda: 722436;  Primalac: Općina Centar
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt SMS
Kontakt e-mail
Ulica i broj građevine
Investitor
Broj i datum pravosnažne građevne dozvole
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Građevinska dozvola Služba za urbanizam i zaštitu okoliša Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva