VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za investicije i komunalni razvoj
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amira Klico, Viši stručni saradnik
Telefon: 033 562-436
E-mail: amra.klico@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Plansko postavljanje transparenata, plakata i slično.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BiH” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju, član 78 (Službene Novine KS, broj: 7/05); Odluka o postavljanju firmi i reklama i fasada i uređenju fasada na području Općine Centar Sarajevo, Član 16.-24. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 7/06);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Zakon o administrativnim taksama 8 KM Taksena markica
Naknada za isticanje transparenta Za isticanje transparenta
20,00 KM dnevno
3386902296575219 Vrsta prihoda: 722465; Primalac: Općina Centar
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt SMS
Kontakt e-mail
Ulica i broj postavljanja oglasa (transparenta, plakata i sl.)
Period postavljanja oglasa (transparenta, plakata i sl.)
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kreacija oglasa (dimenzije, tekst, boja) Ovlašteni projektni biroi Original
Lokalitet i broj mjesta za isticanje oglasa/program korištenja javnih površina Nadležna služba za prostorno uređenje Original ili Ovjerena kopija
Suglasnost vlasnika oglasnog mjesta Vlasnik oglasnog mjesta Original ili Ovjerena kopija
Uplatnica Banka/Pošta Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do isteka roka, navedenog u odobrenju za isticanje plakata i transparenata
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva