VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za urbanizam i zaštitu okoliša
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alma Plećan, Viši stručni saradnik
Telefon: 033-562-419
E-mail: alma.plecan@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ispravka ili izmjena rješenja/zaključka.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 217. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uredjenju , član 105. (Službene Novine Kantona Sarajevo broj: 7/05);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt SMS
Kontakt e-mail
Broj rješenja/zaključka
Datum rješenja/zaključka
Priroda ispravke/izmjene
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje/zaključak čija se izmjena i ispravka traži Nadležna služba opcine Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva