VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za urbanizam i zaštitu okoliša
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Begić Alma, Stručni suradnik
Telefon: 033-562-419
E-mail: begic.alma@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje rješenja za uklanjanje objekta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju, Član 144. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 7/05); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt SMS
Kontakt e-mail
Katastarska čestica građevine
Katastarska općina
Ulica i broj građevine
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Projekat za uklanjanje građevine Ovlašteni arhitektonski biro Original (dva primjerka)
Dokaz o vlasništvu nad građevinom ZK ured /Općinski sud Original ili Ovjerena kopija
Saglasnosti nadležnih tijela ili pravnih lica, ako uklanjanjem građevine može ugroziti javni interes (spomenika kulture, zaštita komunalnih instalacija i dr.) Ovlaštena institucija /Zavod za zaštitu kulturno historijskih spomenika KS Original ili Ovjerena kopija
Procjena uticaja na okoliš ukoliko je ista uslovljena u skladu sa posebnim zakonom Ministarstvo prostornog uređenja KS Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Neograničeno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva