VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za investicije i komunalni razvoj
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amela Fejzić, Viši stručni saradnik
Telefon: 033-562-421
E-mail: amela.fejzić@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Plansko korištenje javnih površina.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo, Član 5. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 20/04, 26/12, 35/12 i 24/15); Odluka o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Centar Sarajevo, Član 2. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 7/06);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt SMS
Kontakt e-mail
Broj transakcijskog računa i naziv banke
Ulica i broj javne površine
Period korištenja javne površine
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Akt o registraciji firme, odnosno dozvola za rad Nadležni sud/ Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original
Idejno rješenje sa ucrtanim površinama Ovlašteni arhitektonski biro Original Samo kod ljetnih bašti
Uvjerenje o poreskoj registraciji Poreska uprava Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o otvorenom transakcijskom računu/karton deponovanih potpisa Banka/Pošta Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do isteka odobrenog perioda
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva