VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za investicije i komunalni razvoj
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Begić Alma, Stručni suradnik
Telefon: 033-562-419
E-mail: begic.alma@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje odobrenja za isticanje firme-reklame
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju , član 68 (Službene Novine Kantona Sarajevo broj: 7/05); Odluka o postavljenju firmi i reklama na građevinsma i fasadama i uređenju fasada na području Općine Centar Sarajevo , Član 7. i 10.-15. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 7/06);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt SMS
Kontakt e-mail
Ulica i broj objekta
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Akt o registraciji firme, odnosno dozvola za rad Nadležni sud/nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija
Pravni osnov korištenja prostora Original ili Ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original
Projekat koji sadrži tekst firme , puni i skraćeni naziv u skladu sa aktom o registraciji firme odnosno dozvolom za rad, detaljan tehnički opis, prikaz okolnog prostora sa ucrtanim mjestom , statički proračun sigurnosti ovjeren od ovlaštenog lica za sve firme postavljene konzolno ili odnosno veće od 60×60 Ovlašteni arhitektonski biro Original
Saglsnost za priključenje na električnu mrežu JP Elektro privreda BiH Original
Saglasnost za mjere zaštite od požara i ekplozije na projekat za firme koje se napajaju električnom energijom Ovlaštene firme Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Odobrenje za postavljanje reklamnog pano daje se na period od 2 godineuz mogućnost produženja za još dvije ukoliko nije došlo do promjene uslova pod kojim je odobrenje izdato koje je produženo.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva