VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za urbanizam i zaštitu okoliša
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edina Šeta Horozović, Viši stručni saradnik
Telefon: 033-562-417
E-mail: edina.seta@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upoznavanje vlasnika i korisnika zemljišta o planiranim intervencijam u prostoru, sprječavanje bespravne izgradnje i definisanje uvjeta za izradu idejnih projekata.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 169. (“Službene novine FBiH” 2/48, 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga taksa 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Katastarska čestica
Katastarska općina
Ulica
Datum
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva