VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za urbanizam i zaštitu okoliša
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Edina Šeta Horozović, Viši stručni saradnik
Telefon: 033-562-417
E-mail: edina.seta@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ograđivanje zemljišta, priključenje gradilišta na komunalnu infrastrukturu, uvođenje investitora i izvođača radova u posjed, raščiščavanje terena i izvođenje zemljanih i pripremnih radova na gradilištu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju, Član 101. i 118. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 7/05); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt SMS
Kontakt e-mail
Katastarska čestica i katastarska općina (stari premjer)
Katastarska čestica, katastarska općina, ulica i broj (po novom premjeru)
Datum
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Pravosnažna urbanistička saglasnost Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima ZK ured općinskog suda u Sarajevu Original ili Ovjerena kopija
Situacija i šema organizacije gradilišta Arhitektonski biro ili ovlašteni vještak nadležne struke Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Vrijeme trajanja pripremnih radnji
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva