VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za urbanizam i zaštitu okoliša
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elvedina Buzar, Viši stručni saradnik za upravno rješavanje
Telefon: 033-562-420
E-mail: elvedina.buzar@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Povrat pogrešno ili više uplaćenog novca podnosiocu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200 (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Centar , Član 25;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime uplatioca
Adresa stanovanja/sjedišta
Iznos novca za koji se traži povrat
Vrsta prihoda
Datum uplate novca
Datum i mjesto
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uplatnica o izvršenoj uplati Banka/Pošta Kopija
Potvrda banke o otvoreno transakciskom / tekućem računu podnosioca zahtjeva Banka/Pošta Kopija
Kopija podneska za koji je taksa plaćena Služba za urbanizam Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva