VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za investicije, komunalni razvoj i planiranje
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za investicije i komunalni razvoj
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Ulica i broj objekta
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Akt o registraciji firme odnosno dozvola za rad Nadležni sud/nadležna općinska služba Original ili ovjerena kopija
Zemljišno-knjižni izvadak ZK Ured Original ili ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina Original
Projekat kojim se prikazuje sadržaj, detaljan tehnički opis, prikaz okolnog prostora sa kreacijom murala Predmjer svih radova pripreme zida i izrade murala Ovlašteni arhitektonski biro / Ovlaštene firme Original
Ovjerena saglasnost etažnih vlasnika u skladu sa odredbama Zakona o stvarnim pravima za objekte kolektivnog stanovanja ili saglasnost vlasnika objekta na kojem se traži postavljanje murala Original
Listing stanara za objekte kolektivnog stanovanja (ukoliko se radi o objektu kolektivnog stanovanja) Upravitelj zgrade Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva