VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Matični ured
DJELATNOST(I) Opća uprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Topalović Vesna, Matičarka
Telefon: 033/ 562-373
E-mail: Vesna.Topalovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Sklapanje braka i upis činjenice braka u MKV
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Porodični zakon Federacije BiH, Član 17.-19. i 28. (“Službene novine FBiH” broj: 35/05 i 41/05); Zakon o matičnim knjigama , Član 23-25 („Službene novine FBiH” broj: 37/12 i 80/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, Član 3. (“Službene novine FBiH” broj: 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15); Pravilnik o obrascima matičnih knjiga i drugim aktima iz matičnih knjiga, Član 17 (Službene novine FBiH
broj:86/12,25/13,36/13,45/13,66/13 i 8/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za posebne usluge 300 KM vjenčanje van prostora Općine, 70 KM vjenčanje u dane koji nisu srijeda i subota a srijedom i subotom bez naknade 338-690-22965752-19 Vrsta prihoda: 72261; Primalac: Općina Centar Sarajevo Općina: 077
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
JMB
Adresa
Telefon
Datum
Naziv Službe
Prezime bračnih partnera
Ime bračnih partnera
Izjava bračnih partnera o njihovom prezimenu
Datum mjesec i godina rodjenja bračnih partnera
JBM bračnih partnera
Mjesto, grad i općina rođenja bračnih partnera
Država rođenja
Državljanstvo
Prebivalište
Prezime i ime i prebivalište punomoćnika, tumača, prevodioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz MKR za oba bračna partnera Općina rođenja/prebivališta Kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Uvjerenje o državljanstvu za oba bračna partnera Općina Kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju Općina Original
Saglasnost za kopiju lične karte za bračne partnere MUP Original
Fotokopija lične karte za svjedoke MUP Original ili kopija
CIPS prijavnica za bračne partnere MUP Kopija
Uplatnica Banka/Pošta Original ili kopija
Uvjerenje da nema zakonskih smetnji za sklapanje braka – navesti ime i prezime državljanina BiH
(Nulla Osta)
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf