VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Matični ured
DJELATNOST(I) Opća uprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Topalović Vesna, Matičarka
Telefon: 033/ 562-373
E-mail: Vesna.Topalovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis činjenice braka skopljene u inostranstvu
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama , Član 54 („Službene novine FBiH” broj: 37/12 i 80/14); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, Član 3. (“Službene novine FBiH” broj: 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15); Pravilnik o obrascima matičnih knjiga i drugim aktima iz matičnih knjiga, Član 17 (Službene novine FBiH broj:86/12,25/13,36/13,45/13,66/13 i 8/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ulica i broj i broj stana
Broj telefona
E-mail adresa
Država boravka
Općine prijave braka
Dan, mjesec i godina sklapanja braka za oba bračna partnera
Mjesto i država sklapanja braka za oba bračna partnera
Izjave bračnih partnera o njihovom prezimenu nakon sklapanja braka
Prezime i ime oba bračna partnera
Dan, mejsec i godina rođenja oba bračna partnera
Mjesto i općina rođenja oba bračna partnera
Država rođenja za oba bračna partnera
JMB za oba bračna partnera
Državljanstvo za oba bračna partnera
Zadnje prebivalište u BiH za oba bračna partnera
Prezime i ime oba roditelja oba bračna partnera
Djevojačko prezime majke za oba bračna partnera
Potpisi oba bračna partnera
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Međunarodni izvod iz MKV Nadležni inostrani organ Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz MKR za oba partnera Nadležna Općina Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Uvjerenje o državljanstvu bračnih partnera Nadležna Općina Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Lična karta/pasoš MUP Kopija
Uvjerenje o kretanju ili CIP MUP
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf