VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Matični ured
DJELATNOST(I) Opća uprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ehlimana Festa, šefica Odsjeka za matični ured
Telefon: 033/ 56 23 86
E-mail: maticno@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha administrativne procedure je evidentiranje činjenice rođenja svih lica rođenih na teritoriji Općine Centar u matičnim knjigama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama FBiH, Član 12.-20. (“Službene novine FBiH” broj: 37/12); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, Tačke 65. – 92. (“Službene novine FBiH” broj: 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime podnosioca zahtjeva
JMB
Adresa
Kontakt telefon
Datum
Prezime i ime djeteta
Dan, mjesec, godina, sat i minuta rođenja
Pol (muški/ženski)
Mjesto rođenja djeteta, općina/grad
Nacionalnost
Država rođenja i entitet
Prezime i ime oca
Mjesto i datum rođenja oca
Općina/grad
Država rođenja i entitet
JMB oca
Državljanstvo oca
Prebivalište i adresa stanovanja oca
Prezime (i prezime prije sklapanja braka) i ime majke
Mjesto i datum rođenja majke
Općina/grad
Država rođenja i entitet
JMB
Državljanstvo majke
Prebivalište majke
Adresa majke
Ime ili naziv prijavitelja rođenja
Potpis podnosioca zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijava rođenja djeteta Nadležna služba Original
Lična karta roditelja MUP Na uvid
Vjenčani list roditelja Općina Kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Prijava ličnog imena djeteta Općina Original
Uvjerenje o državljanstvu za oba roditelja Općina Kopija
CIPS za oba roditelja MUP Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf