VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hasanbegović Rada, Šef odsjeka za opću upravu
Telefon: 033/ 56 23 96
E-mail: rada.hasanbegovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Tačan i kompletan upis u matičnim knjigama predstavlja osnov za izdavanje ličnog dokumenta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, čl. 42. i 47. („Sl.novine FBiH” broj: 37/12 i 80/14); Zakon o državljanstvu BiH, čl.6., 7. i 37. (“Sl.glasnik BiH” broj: 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09 i 76/09 i 87/13); Zakon o državljanstvu Federacije BiH, čl. 6., 7. i 37. (“Sl.novine FBiH” broj: 43/01, 1/03, 22/09, 61/09 i 65/11)); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, čl. 4. (“Sl.novine FBiH“ broj: 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15); Pravilnik o postupku sticanja i prestanka državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine, promjene entitetskog državljanstva i naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih , čl. 45. (“Sl.novine FBiH” broj: 108/12);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
JMB
Adresa
Kontakt telefon
Datum
Prezime djeteta
Ime djeteta
Spol
Dan, mjesec i godina rođenja djeteta
Mjesto rođenja djeteta, općina/grad
Država rođenja
Entitet rođenja
Pravni temelj sticanja državljanstva
Prezime i ime oca ii majke )za majku djevojačko prezime)
JMB oca i majke
Prebivalište oca i majke
Državljanstvo (države ili entiteta) oca i majke
Mjesto , datum, općina i grad rođenja oca i majke
Država rođenja
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje iz MKD roditelja Općina Original Pribavljati po službenoj dužnosti
Uvjerenje da nije upisan u MKD Općina Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanju MUP Original ili Ovjerena kopija
Lična karta Podnosilac Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf