VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hasanbegović Rada, Šef odsjeka za opću upravu
Telefon: 033/ 56 23 96
E-mail: rada.hasanbegovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da sva lica budu upisana u matičnu knjigu rođenih bez obzira na razloge zbog kojih nisu upisani u predviđenim rokovima, kao i da budu upisani svi podaci koji nisu upisani u okviru osnovnog upisa i sve promjene nastale nakon osnovnog upisa
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, Član 42. (“Službene novine FBiH” broj: 37/12); Zakon o upravnom postupku , Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Upustvo o načinu vođenja matičnih knjiga, Član 58. – 70. (“Službene novine FBiH” broj: 51/13, 55/13, 82/13);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime podnosioca zahtjeva
JMB
Adresa
Kontakt telefon
Datum
Prezime i ime djeteta
Dan, mjesec, godina, sat i minuta rođenja
Pol (muški/ženski)
Mjesto rođenja djeteta, općina/grad
Nacionalnost
Država rođenja i entitet
Prezime i ime oca
Mjesto i datum rođenja oca
Općina/grad
Država rođenja i entitet
JMB oca
Državljanstvo oca
Prebivalište i adresa stanovanja oca
Prezime (i prezime prije sklapanja braka) i ime majke
Mjesto i datum rođenja majke
Općina/grad
Država rođenja i entitet
JMB
Državljanstvo majke
Prebivalište majke
Adresa majke
Ime ili naziv prijavitelja rođenja
Potpis podnosioca zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf