VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Matični ured
DJELATNOST(I) Opća uprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ehlimana Festa, šefica Odsjeka za matični ured
Telefon: 033/ 56 23 86
E-mail: maticno@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha administrativne procedure je evidentiranje činjenice smrti u matičnim knjigama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama FBiH, Član 26 – 32 (“Službene novine FBiH” broj: 37/12); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, Tačke 65. – 92. (“Službene novine FBiH” broj: 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime podnosioca zahtjeva
JMB
Adresa
Kontakt telefon
Datum
Prezime i ime
Mjesto smrti
Mjesto sahrane
Dan, mesec, godina i sat smrti
Prezime prije sklapanja braka
Dan, mjesec i godina rođenja
JMB
Mjesto/općina grad rođenja
Država rođenja
Državljanstvo
Prebivalište
Bračno stanje
Prezime i ime bračnog partnera
Prezime prije sklapanja braka
Prezime i ime oca
Prezime i ime majke
Ime i prezime prijavitelja smrt
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o smrt Zdravstvena institucija Original ili Ovjerena kopija
Lična karta umrlog MUP Kopija ili Na uvid
Smrtovnica Općina Kopija
Izvod iz MKR Općina Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Izvod iz MKV Opčina Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Dokaz o zadnejm prebivalištu osobe Inostrani organ/MUP Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf