VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Matični ured
DJELATNOST(I) Opća uprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ehlimana Festa, šefica Odsjeka za matični ured
Telefon: 033/ 56 23 86
E-mail: maticno@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha administrativne procedure je evidentiranje činjenice smrti u matičnim knjigama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama FBiH, Član 26 -32 (“Službene novine FBiH” broj: 37/12); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, Tačke 65. – 92. (“Službene novine FBiH” broj: 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime podnosioca zahtjeva
JMB
Adresa
Kontakt telefon
Datum
Prezime i ime
Mjesto smrti
Mjesto sahrane
Dan, mesec, godina i sat smrti
Prezime prije sklapanja braka
Dan, mjesec i godina rođenja
JMB
Mjesto/općina grad rođenja
Država rođenja
Državljanstvo
Prebivalište
Bračno stanje
Prezime i ime bračnog partnera
Prezime prije sklapanja braka
Prezime i ime oca
Prezime i ime majke
Ime i prezime prijavitelja smrt
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokumentacija sa obrasca Dokumentacija sa obrasca
Uvjerenje o državljanstvu za umrlo lice Općina Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf