VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hasanbegović Rada, Šef odsjeka za opću upravu
Telefon: 033/ 56 23 96
E-mail: rada.hasanbegovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Po razvodu braka, brisanje bračnog prezimena i vraćanje na djevojačko prezime
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama , Član 42. i 47. (“Službene novine FBiH” broj: 37/12 i 80/14); Zakon o upravnom postupku , Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o ličnom imenu Federacije BiH, Član 12. (“Službene novine FBIH” broj: 7/12); Upustvo o načinu vođenja matičnih knjiga, Tačka 45. (“Službene novine FBiH” broj: 51/13, 55/13, 82/13 i6/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Ime i prezime
Prebivalište
Dan, mjesec, godina rođenja
Ulica i broj
Broj lične karte
PU koja je izdata LK
Prezime prije sklapanja braka
Bračni drug
Presuda kojom je brak razveden (prestao)
Broj
Datum
Broj MKR
PU tbr.
Potpis davaoca izjave
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izjava ovjerena kod matičara o vraćanju na djevojačko prezime Matični ured Original
Izvod iz MKR Matični ured Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Presuda o razvodu braka Nadležni sud Ovjerena kopija
Lična karta MUP Kopija ili Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf