VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Matični ured
DJELATNOST(I) Opća uprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ehlimana Festa, šefica Odsjeka za matični ured
Telefon: 033/ 56 23 86
E-mail: maticno@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Omogućiti građanima izdavanje izvoda o stanju njihovog ličnog upisa u matične knjige kao javnog dokumenta kojim raspolažu kao dokazom o identitetu
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, Član 63.-66. (“Službene novine FBiH” broj: 37/12 i 80/14); Zakon o upravnom postupku, Član 169. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za uvjerenja i izvode iz matičnih knjiga 4 KM Taksena markica
Cijena jednog primjerka izvoda iz matičnih knjiga Izvod iz MK -0,40 KM, vjenčani list – 1,70 Gotovinsko plaćenje
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Datum vjenčanja/datum smrti
Mjesto vjenčanja/mjesto smrti
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Na uvid
Punomoć Općina, notar Original Za izvode
za treća lica
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf