VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Matični ured
DJELATNOST(I) Opća uprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ehlimana Festa, šefica Odsjeka za matični ured
Telefon: 033/ 56 23 86
E-mail: maticno@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha je izdavanje uvjerenja kojim stranke dokazuju činjenice upisane u MK
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama FBiH, Članovi 63. – 66. (“Službene novine FBiH” broj: 37/12 i 80/14); Zakon o upravnom postupku, Član 169. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga, Tačke 115.-117. (“Službene novine FBiH” broj: 51/13, 55/13 i 82/13 i 6/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Razlog podnošenja zahtjeva
Datum
Potpis podnosioca zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Na uvid
Punomoć Općina, notar Original Za uvjerenja
za 3. lica
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf