VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Matični ured
DJELATNOST(I) Opća uprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ehlimana Festa, šefica Odsjeka za matični ured
Telefon: 033/ 56 23 86
E-mail: maticno@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Regulisanja određenih prava građana
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisaon o upravnom postupku , Član 1. („Službeni list SR BiH” broj: 37/71, 39/85 i 42/89); Uputstvo o izvršenju zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa, Član 27. (“Službeni list RBiH” broj: 8/76);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za uvjerenja i izvode i MK 4 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime podnosioca zahtjeva
Broj lične karte – pasoša
Izdata od
Prezime i ime
Datum rođenja
Mjesto rođenja
Broj lične karte
Datum izdavanja lične karte
Rok važenja lične karte
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta ili pasoš MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf