VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alijagić Aida, Adilović Adis – Viši stručni saradnici
Telefon: 033 562 372, 033 562 454
E-mail: aida.alijagic@centar.ba, adis.adilovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Donošenje rješenja o promjeni u porodičnoj invalidnini.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Član 37 (“Službene novine FBiH” broj: 33/04, 56/05,70/09 i 9/10); Zakon o upravnom postupku , Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Broj, datum i ime organa koji je donio rješenje
Imena djece ili bračnog druga
Razlozi promjene: prekid školovanja djece, udaja, smrt bračnog druga
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijava prebivališta – boravišta podnosioca zahtjeva MUP Original ili ovjerena kopija
Dokaz o prestanku redovnog školovanja za djecu Potvrda ili diploma škole ili fakulteta Original ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige vjenčanih (ukoliko je došlo do promjene radi sklapanja novog braka) Matični ured gdje je upisan brak Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Umrli list (ukoliko je došlo do promjene radi smrti korisnika prava) Matični ured upisa smrti Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva