VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hasnija Zoronjić, Referent za administrativne i opšte poslove
Telefon: 033 562 371
E-mail: Vedrana.Removic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje legitimacije člana šehidske/porodice poginulog borca
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Član 38. (“Službene novine FBiH” broj: 33/04, 56/05,70/09 i 9/10);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Srodstvo sa poginulim/nestalim borcem
Tuđa njega i pomoć
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijavnica mjesta prebivališta MUP KS / CIPS Original ili Ovjerena kopija
Fotokopija rješenja o statusu člana šehidske/porodice poginulog borca Služba za BIZ Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Stara legitimacija Služba za BIZ Original Matični ured gdje je
upisan brak
Original ili ovjerena kopija Ukoliko je podnosilac posjeduje
Jedna fotografija za dokumenta, u boji Podnosioc zahtjeva Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva