VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

 stručni saradnik za pravne poslove
Telefon: 033 562 477
E-mail

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Priznavanje prava na naknadu troškova dženaze – sahrane
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima boraca – branilaca Bosne i Hercegovine, Član 49. i 67. (“Službene Novine Kantona Sarajevo” broj: 45/12-prečišćeni tekst i 26/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Prezime i ime umrle osobe
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o pripadnosti u OS BiH (za umrlog demobilisanog borca) Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o priznavanju prava na ličnu/porodičnu invalidninu (za umrlog korisnika lične invalidnine/člana porodice RVI) Služba za BIZ Original ili ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Potvrda o smrti Podnosilac zahtjeva Original ili Ovjerena kopija Ukoliko je RVI posjeduje
Izvod iz matične knjige umrlih Služba za opću upravu općine u kojoj je upisana smrt Original ili Ovjerena kopija
Račun pogrebnog društva Bakije; Medžlis IZ; Jedileri; Pokop Original ili Ovjerena kopija
Prijava prebivališta – boravišta za podnosioca zahtjeva, i za umrlo lice MUP Original ili Ovjerena kopija
Izvod im matične knjige umrlih ili vjenčanih ako je umrli član iz uže porodice ratnog vojnog invalida Služba za opću upravu općine u kojoj je upisana smrt Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ako ga izdaje Općina Centar Sarajevo
Izjava ratnog vojnog invalida o postojanju zajednice domaćinstva sa umrlim članom uže porodice Služba za opću upravu općine Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o ukopu u Aleji veterana Fond memorijala KS Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o otvorenom tekućem računu za podnosioca zahtjeva -lica koje snosi troškove dženaze Banka Kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva