VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

stručni saradnik za pravne poslove
Telefon: 033 562 477
E-mail

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odjava prava na zdravstvenu zaštitu
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima boraca – branilaca Bosne i Hercegovine, Član 6. i 67. (“Službene Novine Kantona Sarajevo” broj: 45/12-prečišćeni tekst i 26/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Instrukcija o načinu prijavljivanja/odjavljivanja korisnika zdravstvene zaštite, Svi (06-37-618/11 od 27.04.2011. godine);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Prijašnji osnov osiguranja-radni odnos, penzija
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijava prebivališta MUP / CIPS Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o zaposlenju ili penzionisanju Firma u kojoj je zasnovan radni odnos/ Federalni zavod za PIO Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige umrlih (ukoliko je nastupila smrt) Služba za opću upravu Općine Centar Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ako ga izdaje Općina Centar Sarajevo
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva