VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Muamer Đendušić, stručni saradnik za pravne poslove
Telefon: 033 562 477
E-mail: muamer.dendusic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Priznavanje/prestanak prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima boraca – branilaca Bosne i Hercegovine, Član 46. i 67. (“Službene Novine Kantona Sarajevo” broj: 45/12-prečišćeni tekst i 26/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Instrukcija o provođenju Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja Bosne i Hercegovine u postupku ostvarivanja prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju na području KS, Svi (“Službene Novine Kantona Sarajevo” broj: 9/07);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijava prebivališta MUP / CIPS Ovjerena kopija
Rješenje o ostvarenom pravu na ličnu ili porodičnu invalidninu, odnosno uvjerenje o odlikovanju Služba za BIZ; Federalno min.za pitanja boraca i inv. Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ako ga izdaje Općina Centar Sarajevo
Uvjerenje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica/ za studente potvrda o redovnom školovanju Služba za zapošljavanje – Biro; Fakultet /Univerzitet Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosilac zahtjeva nije korisnik penzije Federalni zavod za PIO Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosliac zahtjeva nije evidentiran kao aktivni osiguranik PIO osiguranja Federalni zavod za PIO Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosilac zahtjeva nije evidentiran kao poreski obveznik, odnosno da nema duga po osnovu javnih prihoda Porezna uprava FBiH Original ili Ovjerena kopija
Ovjerena izjava o prijavljivanju promjene koja utiče na ostvarivanje prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju, te da ukoliko se utvrdi suprotno vraćanju uplaćenih sredstava Služba za opću upravu Original ili Ovjerena kopija
Jedna fotografija Podnosioc zahtjeva Original
Izjava o svojstvu lica koje pruža njegu i pomoć RVI Služba za opću upravu Original ili Ovjerena kopija
Iskaznica GRAS-a (u slučaju zahtjeva za prestanak prava na besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju) GRAS Original
Dokaz o razlogu prestanka prava na javni gradski prevoz ( smrt, penzija, zaposlenje sl.) Služba za opću upravu Poslodavac, zavod za PIO, firma Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno, do prestanka pravana besplatnu vožnju u javnom gradskom saobraćaju
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva